Po zdaniu wewnętrznych egzaminów ośrodka kursant jest przygotowany do egzaminu państwowego. W biurze obsługi klienta ośrodka zostaną wystawione wszelkie niezbędne dokumenty i wraz z nimi należy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) celem ustalenia terminu egzaminu państwowego, który powinien odbyć się w przeciągu 30 dni od dnia złożeniu tych dokumentów w WORD.

Dokumenty, które należy mieć przy sobie ustalając egzamin w WORD:

  • dokument tożsamości ze zdjęciem,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (wystawia Ośrodek Szkolenia Kierowców),

- podstawowego,

- dodatkowego, każdorazowo po trzykrotnym kolejnym uzyskaniu negatywnego wyniku z części teoretycznej

- lub odpowiednio z części praktycznej egzaminu państwowego,

  • wniosek na druku według określonego wzoru,
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin
  • wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów,
  • pisemny wniosek o udział instruktora prowadzącego w części praktycznej egzaminu państwowego (dotyczy  zainteresowanych),
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba w dniu ustalania terminu egzaminu nie ukończyła 18 lat.