Niezaliczony egzamin teoretyczny należy poprawić. Ponieważ egzamin teoretyczny jest na początku egzaminu państwowego, więc żadna część egzaminu państwowego nie jest zaliczona i cały egzamin odbywa się od nowa. Wiąże się to z opłatą za jedną część egzaminu w wysokości 78 zł.

Zdany egzamin teoretyczny ma ważność 6 miesięcy. W tym czasie można przystępować do egzaminów praktycznych bez konieczności powtarzania każdorazowo teorii. Do okresu wspomnianych 6 miesięcy nie wlicza się okresu, w którym dyrektor ośrodka egzaminowania może okresowo wstrzymać prowadzenie egzaminów praktycznych z przyczyn, którymi są warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiające prowadzenie egzaminów. Mając zaliczoną teorię należy wnieść opłatę tylko za część praktyczną.

Niezaliczonie trzecie podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego wiąże się
z koniecznością obowiązkowego „doszkolenia się”. W tym celu należy zgłosić się do dowolnego ośrodka szkolenia kierowców celem odbycia szkolenia dodatkowego. Po jego zakończeniu ośrodek wystawia zaświadczenie odbyciu takiego szkolenia i jest to dokument do przedłożenia w WORD. Takie szkolenie jest obowiązkowe po niezaliczonej trzeciej próbie, ale także szóstej, dziewiątej, dwunastej, itd.

Nasz ośrodek jest uprawniony do szkolenia dodatkowego. Szkolenie takie to 5 godzin zegarowych zajęć praktycznych. Kosztuje ono dla naszych kursantów 190 zł, dla pozostałych kandydatów 230 zł. Szkolenie teoretyczne kosztuje dla naszych kursantów 90 zł, dla pozostałych 100 zł.