Warunki przystąpienia do kursu prawa jazdy kategorii B oraz wszelkie przepisy z tym związane, określa Rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 nr 217 poz. 1834 z późn. zm.).

Przystępując do kursu prawa jazdy kat. B należy:

  • mieć minimum 17 lat i 9 miesięcy (w dniu egzaminu państwowego trzeba mieć ukończone 18 lat, ale szkolenie można zacząć nieco wcześniej),
  • posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na odbycie kursu (dotyczy osób, które nie ukończyły 18 lat),
  • posiadać jeden z poniższych dokumentów tożsamości ze zdjęciem:

dowód osobisty,

dowód osobisty tymczasowy,

paszport,

  • uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.

Jeśli wszystkie z powyższych warunków są spełnione, można przystąpić do kursu prawa jazdy kat. B.